Valsts budžetā

 • iestājusies pret nodokļa sloga palielināšanu un par nodokļu stabilitāti un prognozējamību;
 • iestājusies pret “deputātu kvotām” un lūgusi KNAB un Ģenerālprokuratūru pievērst uzmanību deputātu iesniegtajiem priekšlikumiem budžetā;
 • rosinājusi, atbilstoši likumam, samazināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi no līdzšinējiem 23% uz 22%;
 • iesniegusi grozījumus, lai Valsts kases darbiniekiem neizmaksātu prēmijas avansā, bet tikai pēc darba rezultātu izvērtēšanas;
 • rosinājusi samazināt finansējumu Satiksmes ministrijai par ilgstošu nespēju veikt pienācīgu akciju sabiedrības AirBaltic uzraudzību;
 • rosinājusi samazināt budžeta finansējumu iestādēm, kuras ir pārkāpušas likumu, veicot nelikumīgus nodokļu avansa maksājumus un līgumos neparedzētus avansa maksājumus par preču un pakalpojumu saņemšanu;
 • rosinājusi palielināt tiesnešu palīgu algu, lai motivētu jaunos darbiniekus turpināt darbu tiesu sistēmā;
 • aicinājusi piešķirt no valsts budžeta papildu līdzekļus Valsts kontrolei, lai stiprinātu Valsts kontroles kapacitāti revīziju un kontroļu veikšanai valsts un pašvaldību iestādēs, institūcijās un kapitālsabiedrībās;
 • iestājusies pret kadastrālo vērtību paaugstināšanu nekustamajiem īpašumiem;
 • iestājusies par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu vienīgajam īpašumam, kas kalpo kā īpašnieka dzīvesvieta;
 • rosinājusi noteikt, ka nekustamā īpašuma nodokli aprēķina no nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālās vērtības tā īpašnieka maiņas brīdī, kad nekustamā īpašuma nodokļa objekta maiņa tiek reģistrēta zemesgrāmatā;
 • rosinājusi izveidot Latgales pierobežu pašvaldību attīstības fondu;
 • rosinājusi grozīt iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījumu starp pašvaldību budžetiem un valsts budžetu, palielinot ienākumus pašvaldību budžetā;
 • lai nodrošinātu ātrās medicīniskās palīdzības savlaicīgu ierašanos reģionos, rosinājusi piešķirt līdzekļus papildu NMP brigāžu izveidei;
 • iestājusies pret sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas noteikšanu no pilnas valstī noteiktās minimālās algas, ja darba ņēmējam ir mazāka alga vai arī viņš strādā uz pusslodzi.