Statūti

Vispārīgie noteikumi.

1. Partijas nosaukums ir  Politiskā partija “Reģionu alianse”.
Saīsinātais nosaukums – Politiskā partija „RA”.
2. Politiskā partija “Reģionu alianse” (turpmāk tekstā – partija) ir politiska organizācija, kas izveidota, lai darbojoties saskaņā ar demokrātijas, tiesiskuma, atklātības, biedru vienlīdzības un decentralizācijas principiem, apvienotu pilsoņus kopīgai politiskai darbībai partijas mērķu sasniegšanā.
3. Partija darbojas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktiem, šiem statūtiem un partijas programmai.
4. Partijas biedriem var būt Valdes apstiprināta noteikta parauga nozīmīte un apliecība.

Partijas darbības mērķi, uzdevumi un metodes.

5. Partijas darbības pamatmērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju personisko brīvību, labklājību, novadu un  republikas pilsētu saimniecisko uzplaukumu. Partijas mērķi noteikti partijas programmā.
6. Partijas uzdevumi ir :
6.1. sekmēt novadu iedzīvotāju labklājības pieaugumu;
6.2. radīt labvēlīgus apstākļus sabiedrības pamata – veselīgas un pārtikušas ģimenes pastāvēšanai;
6.3. nodrošināt demokrātisku, kompetentu un godīgu pārvaldi pašvaldību un valsts institūcijās.
7. Partija savu mērķu un uzdevumu sasniegšanai izmanto šādas demokrātiskas darbības metodes:
7.1. veic politisko darbību;
7.2. piedalās Latvijas novadu un republikas pilsētu pašvaldību domju vēlēšanās;
7.3. piedalās Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanās;
7.4. piedalās Eiropas Parlamenta vēlēšanās;
7.5. piedalās politisko partiju apvienību darbībā;
7.6. ar ievēlēto deputātu un amatpersonu starpniecību īsteno partijas programmu;
7.7. iesaistās publiskās pārvaldes institūciju darbā;
7.8. piedalās sabiedriski nozīmīgu procesu apspriešanā;
7.9. sekmē sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā. .

Partijas biedri.

8. Partijas biedri ir partijas dibinātāji un šajos statūtos noteiktajā kārtībā par partijas biedriem uzņemtās personas.
9. Par partijas biedriem var būt astoņpadsmit gadu vecumu sasniegušas personas, kuras ievēro partijas statūtus, programmu un citus biedriem saistošus dokumentus.
10. Jaunus biedrus partijā uzņem partijas Valde, pēc kandidāta rakstiska iesnieguma. Iesniegumam pievieno divu partijas biedru rakstveida ieteikumu. Ieteikumu var sniegt partijas dibinātāji vai arī  partijas biedri, kuru stāžs partijā nav mazāks par vienu gadu.
11. Partijas Valde pēc partijas Priekšsēdētāja vai Valdes locekļa pamatota priekšlikuma lemj par biedru izslēgšanu no partijas, ja:
11.1. viņš/viņa neievēro vai pārkāpj partijas statūtus, programmu un darbojas pret partijas lēmējinstitūciju pieņemtajiem lēmumiem;
11.2. viņš/viņa  ir kļuvis par citas partijas biedru;
11.3. viņš/viņa izdara darbības vai pieļauj morāles normu pārkāpumus, kas diskreditē partiju;
11.4. viņš/viņa piedalās citu politisko organizāciju priekšvēlēšanu kampaņā;
11.5. partijas biedrs ir deputāts un nepilda partijas programmu un/vai balso pret partijas pieņemtajiem lēmumiem;
11.6. viņš/viņa vairāk nekā gadu neattaisnoti nav maksājis biedru naudu;
11.7. attiecībā uz viņu ir stājies spēkā notiesājošs tiesas spriedums par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu. Lēmumu par izslēgšanu no partijas var apstrīdēt tuvākajā Kopsapulcē.
13. Partijas biedram ir tiesības:
13.1. statūtos noteiktajā kārtībā piedalīties partijas lēmumu pieņemšanā;
13.2. vēlēt partijas amatpersonas un institūcijas, kā arī tikt ievēlētam amatos un institūcijās partijā  saskaņā ar partijas statūtiem;
13.3. saņemt un izplatīt informāciju par aktuālām partijas darbībām;
13.4.  saņemt informāciju par partijas izvirzītu, ievēlētu un/vai ieceltu amatpersonu darbību;
13.5. pretendēt iekļaušanai partijas kandidātu sarakstos pašvaldību, LR Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās, kā arī lemt par partijas kandidātiem pašvaldību, LR Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanu sarakstos;
13.6. statūtos noteiktajā kārtībā apstrīdēt partijas pieņemtos lēmumus;
13.7. izstāties no partijas, par to rakstiski paziņojot Valdei.
14. Partijas biedram ir pienākumi:
14.1. ievērot partijas statūtus, sekmēt partijas programmas un lēmumu īstenošanu;
14.2. atbalstīt partiju tās darbā, popularizēt partijas idejas un nostādnes;
14.3. sniegt partijas biedriem konsultācijas un politisko atbalstu;
14.4. piedalīties partijas Priekšsēdētāja un citu partijas institūciju vēlēšanās;
14.5. veicināt dialogu Latvijas sabiedrības saliedēšanai;
14.6. maksāt biedru naudu noteiktajā apmērā un termiņos;
14.7. ievērot savā darbībā demokrātijas, atklātuma, taisnīguma un godīguma principus.
15. Partijas atbalstītāji, par kuru var kļūt jebkura persona, kura atbalsta partijas mērķus un nav citas partijas biedrs un kas par savu gribu kļūt par partijas atbalstītāju rakstiski paziņo Valdei. Partijas atbalstītāji var apvienoties atbalsta grupās.

Partijas organizatoriskā struktūra.

Partijas Kopsapulce.

16. Kopsapulce ir partijas augstākā lēmējinstitūcija, kuras darbā un lēmumu pieņemšanā ir tiesīgi piedalīties visi partijas biedri bez jebkādiem ierobežojumiem. Kārtējās partijas Kopsapulces sasauc Valde, ne retāk kā reizi kalendārajā gadā, par to paziņojot un darba kārtību darot zināmu vismaz 14 dienas pirms Kopsapulces norises dienas.
17. Ārkārtas Kopsapulci sasauc Valde pēc partijas Priekšsēdētāja, Valdes, vai ne mazāk kā vienas desmitdaļas partijas biedru pieprasījuma, viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas, norādot Kopsapulces sasaukšanas iemeslu.
18. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no partijas biedriem. Ja Kopsapulcē nav nodrošināts nepieciešamais biedru skaits, Valde 15 dienu laikā sasauc atkārtotu Kopsapulci, kas ir lemttiesīga neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet ja tajā piedalās vismaz divi biedri.
19. Ja Kopsapulcē paredzēts lemt par Biedrību un nodibinājumu likuma 35.panta pirmās daļas 1.-3. punktā noteikto, Kopsapulce tiek sasaukta atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma 36.panta ceturtās daļas nosacījumiem.
20. Kopsapulces lēmumi tiek pieņemti  atklāti balsojot ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu.
21. Partijas biedri var rakstiski pilnvarot jebkuru partijas biedru pārstāvēt sevi Kopsapulcē.
22. Kopsapulci vada partijas Priekšsēdētājs, ja Kopsapulce neievēlē citu sapulces vadītāju. Kopsapulces gaita tiek protokolēta, protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists. Kopsapulces kompetencē ir:
22.1. apstiprināt partijas darba plānu;
22.2. izdarīt grozījumus partijas statūtos un programmā;
22.3. Valdes locekļu, partijas Priekšsēdētāja, revīzijas komisijas locekļu vai citu institūciju locekļu ievēlēšana un atsaukšana;
22.4. lemt par partijas piedalīšanos partiju apvienības dibināšanā;
22.5. lemt par jebkurus citu partijas Priekšsēdētāja, partijas Valdes locekļa, vai ne mazāk kā 10 partijas biedru ierosinājumu;
22.6. lemt par jebkuru lietu, kas ietilpst Valdes un citu partijas institūciju kompetencē;
22.7. lemt par partijas darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju.
23. Kopsapulces lēmumi ir pārsūdzami “Politisko partiju likumā” un „Biedrību un nodibinājumu likuma” 40.pantā noteiktajā kārtībā.

Partijas valde.

24. Valde ir partijas izpildinstitūcija, kas organizē un vada partijas darbu.
25. Valde sastāv no partijas Priekšsēdētāja un deviņiem Valdes locekļiem.
26. Partijas Valdi un partijas Priekšsēdētāju ievēl Kopsapulce, atklāti balsojot ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu.
27. Partijas Priekšsēdētāja amata kandidātus izvirza partijas Nodaļas, vai vismaz 10 partijas biedri, 15 dienas pirms Kopsapulces, priekšlikumu iesniedzot amatā esošajam partijas Priekšsēdētājam. Amatā esošais partijas Priekšsēdētājs piedāvā partijas Priekšsēdētāja amata kandidātus Kopsapulcei apstiprināšanai.
28. Partijas Valdes locekļu amata kandidātus izvirza partijas Priekšsēdētājs, Nodaļas, vai vismaz 10 partijas biedri, 15 dienas pirms Kopsapulces, priekšlikumu iesniedzot partijas Priekšsēdētājam. Partijas Priekšsēdētājs piedāvā Valdes locekļu kandidātus Kopsapulcei ievēlēšanai.
29. Partijas Priekšsēdētāja un Valdes locekļu pilnvaru termiņš ir divi gadi, bet valdes pilnvaras izbeidzas ar nākamās valdes ievēlēšanu. Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt Valdei paziņojumu par Valdes locekļa amata atstāšanu.
30. Valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt partiju kopīgi, ar vēl vismaz 5 (pieciem) Valdes locekļiem.
31. Partijas Priekšsēdētājs pārstāv partiju atsevišķi. Partijas Priekšsēdētājs bez īpaša pilnvarojuma izsaka partijas viedokli masu informācijas līdzekļos, paraksta partijas Kopsapulces un Valdes lēmumus, pilnvaro partijas biedrus atsevišķu uzdevumu veikšanai, kā arī viņam ir bankas dokumentu, līgumu, pilnvaru un visu citu partijas darbības nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu paraksta tiesības.
32. Valdes sēdes sasauc un vada partijas Priekšsēdētājs vai cits viņa pilnvarots Valdes loceklis, ne retāk kā reizi trīs mēnešos. Valdes ārkārtas sēdes sasauc partijas Priekšsēdētājs, vai partijas Priekšsēdētājs pēc vismaz trīs Valdes locekļu pieprasījuma.
33. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse Valdes locekļu. Valdes lēmumi tiek pieņemti atklāti balsojot, ar klātesošo Valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu un tie stājas spēkā nākamajā dienā pēc lēmuma pieņemšanas. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir partijas Priekšsēdētāja balss.
34. Valdes sēdes partijas biedriem ir atklātas, taču īpaši nolemjot, Valde ir tiesīga noteikt slēgtās sēdes.
35. Valde lemj par jaunu biedru uzņemšanu partijā un biedru izslēgšanu no partijas, par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu partijas vajadzībām un tā atsavināšanu, par saimnieciskās darbības uzsākšanu, kurai nav peļņas gūšanas rakstura un nolūka, vai par saimnieciskās darbības izbeigšanu.
36. Valdes lēmumi ir pārsūdzami Kopsapulcei, viena mēneša laikā no to spēkā stāšanās dienas, iesniegumu par pārsūdzēšanu iesniedzot partijas Priekšsēdētājam. Reģionālo pārstāvju sapulce.
37. Reģionālo pārstāvju sapulce, (turpmāk Sapulce), sastāv no partijas Priekšsēdētāja, Valdes locekļiem, partiju pārstāvošo pašvaldību domju priekšsēdētājiem, nodaļu un partijā reģistrēto atbalsta grupu  ievēlētiem pārstāvjiem.
38. Sapulces sēdes, ne retāk kā reizi sešos mēnešos, sasauc partijas Priekšsēdētājs, vai partijas Priekšsēdētājs pēc vismaz trīs Sapulces locekļu pieprasījuma. Sapulci vada partijas Priekšsēdētājs, vai cits viņa pilnvarots Sapulces loceklis.
39. Sapulce ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Sapulces locekļiem. Sapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir partijas Priekšsēdētāja balss.
40. Sapulces sēdes ir atklātas, taču īpaši nolemjot, Sapulce ir tiesīga noteikt slēgtās sēdes.
41. Sapulces kompetencē ir :
41.1. partijas priekšvēlēšanu programmu apstiprināšana LR Saeimas un Eiroparlamenta vēlēšanām;
41.2. lemt par jebkurus citu partijas Priekšsēdētāja, partijas Valdes locekļa, vai ne mazāk kā 10 partijas biedru ierosinājumu, izņemot tikai Kopsapulces kompetencē ietilpstošos un šo statūtu 35. punktā noteikto.

Partijas  teritoriālās struktūrvienības.

42. Partija, saskaņā ar Valdes lēmumu, var veidot partijas teritoriālās struktūrvienības – Nodaļas, lai partijas biedri varētu piedalīties partijas darbā pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.
43. Nodaļas veidojamas pēc teritoriālā principa, katrā administratīvajā teritorijā veidojot ne vairāk kā vienu Nodaļu ar ne mazāk kā desmit biedriem.
44. Par Nodaļas izveidošanu Valde lemj pēc partijas Priekšsēdētāja, vai  pēc vismaz trīs Valdes locekļu ierosinājuma, vai pēc vismaz 10 partijas biedru ierosinājuma.
45. Nodaļas darbojas saskaņā ar partijas Kopsapulces, Sapulces un Valdes pieņemtajiem lēmumiem, Valdes apstiprināto attiecīgās Nodaļas nolikumu un šiem Statūtiem, tai nav juridiskās personas  tiesības.
46. Nodaļa  izmanto partijas nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu un simboliku, ja tāda ir.
47. Nodaļu pārstāv attiecīgās Nodaļas vadītājs, kuru uz diviem gadiem ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu ievēl Nodaļas sapulcē un apstiprina Valde.
48. Nodaļām ir tiesības un pienākumi:
48.1. iesniegt lēmumprojektus Valdei, Sapulcei un Kopsapulcei;
48.2. izvirzīt pārstāvjus Sapulcei un Valdei;
48.3. izvirzīt kandidātus partijas sarakstiem pašvaldību domju, LR Saeimas un  Eiropas Parlamenta vēlēšanām;
48.4. saskaņot partijas deputātu kandidātu sarakstu atbilstošās pašvaldības domes vēlēšanām.

Partijas atbalsta grupas.

49. Ja biedru skaits vienā administratīvā teritorijā ir mazāks par desmit, var izveidot atbalsta grupu.  Atbalsta grupu izveidošanai un darbībai piemērojamas šo statūtu normas, kas noteiktas Nodaļām.
50. Partijas atbalstītājiem ir tiesības un pienākumi:
50.1. izvirzīt pārstāvjus Sapulcei pēc Valdes noteiktām kvotām;
50.2. izvirzīt Valdes locekļu kandidātus;
50.3. saņemt informāciju par partijas darbību un brīvi paust savu viedokli;
50.4. izteikt priekšlikumus partijas programmas realizēšanai;
50.5. piedalīties partijas pasākumos un akcijās ar padomdevēja tiesībām;
50.6. piedalīties darba grupās.
51. Partijas atbalstītājs var jebkurā laikā izstāties no partijas atbalstītājiem, paziņojot par to partijas Valdei.
52. partijas Valde lemj par mantas un finanšu līdzekļu piešķiršanu atbalsta grupai.
53. Par atbalsta grupu darbību, tajā skaitā arī saimniecisko un finansiālo darbību, tās vadītājs reizi gadā iesniedz pārskatu partijas Valdei.
54. Partijas atbalsta grupu finansiālo un saimniecisko darbību pārbaudi veic Revīzijas komisija ne retāk kā reizi gadā, pirms kārtējās partijas Kopsapulces, šajos Statūtos noteiktajā kārtībā.

Deputātu kandidātu izvirzīšanas un sarakstu apstiprināšanas kārtība.

55. Valde izvirza, sastāda un apstiprina partijas sarakstus ar kandidātiem Latvijas pašvaldību domju, LR Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
56. Pēc Valdes priekšlikuma Sapulce divu nedēļu laikā sniedz atzinumu par deputātu kandidātiem sarakstos LR Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
57. Pēc pozitīva Sapulces atzinuma saņemšanas Valde lemj par  deputātu kandidātu sarakstu apstiprināšanu un iesniegšanu Centrālajā vēlēšanu komisijā. Negatīva Sapulces atzinuma  gadījumā, Valde pārskata sarakstus un atkārtoti iesniedz  Sapulcei.
58. Ja Sapulce divu nedēļu laikā nesniedz atzinumu par deputātu kandidātu sarakstiem, uzskatāms, ka tā ir atbalstījusi Valdes iesniegtos deputātu kandidātu sarakstus.
59. Neparedzētu apstākļu gadījumā (kandidāta nāve, smagas veselības problēmas, atklājusies kriminālsodāmība, kandidāta iesniegums par izstāšanos no partijas un citos tamlīdzīgos gadījumos) Valde ir tiesīga lemt par izmaiņām deputātu kandidātu sarakstos, ciktāl tas ir nepieciešams šo apstākļu ietekmes novēršanai. Šajā gadījumā Sapulce atkārtoti par  deputātu kandidātu sarakstiem nelemj.
60. Valde apstiprina deputātu kandidātu sarakstu atbilstošās  pašvaldības domes vēlēšanām tikai pēc saskaņošanas ar atbilstošo partijas struktūrvienību, ja  tāda ir izveidota.

 Mantas un finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība.

61. Partijai ir juridiskās personas statuss, tai ir savi finanšu līdzekļi un manta, ko veido biedru naudas maksājumi, fizisko personu ziedojumi un/vai cits normatīvajos aktos atļautā kārtībā iegūts īpašums un/vai ienākumi.
62. Par partijas mantas un finanšu līdzekļu iegūšanu, izlietošanu, izmantošanu un/vai atsavināšanu lemj partijas Valde.
63. Partijā ir biedru naudas maksājumi. Katram partijas biedram ir pienākums maksāt biedra naudu, iemaksu veicot ar pārskaitījumu partijas valdes norādītajā kontā vismaz reizi gadā, Kopsapulces noteiktā apmērā. Partijas biedri maksā biedru naudu no  brīža, kad partijas Valde apstiprinājusi personas uzņemšanu par partijas biedru.

 Partijas saimnieciskās un finansiālās darbības revīzijas institūcija.

64. Finanšu piesaisti, saimniecisko darbību un finanšu izlietojumu pārrauga Revīzijas komisija.
65. Revīzijas komisiju trīs locekļu sastāvā uz diviem gadiem ar vienkāršu balsu vairākumu ievēl Kopsapulce.
66. Revīzijas komisija sastāv no Revīzijas komisijas priekšsēdētāja un diviem komisijas locekļiem. Revīzijas komisijas priekšsēdētāju no sava vidus ievēl Revīzijas komisija.
67. Revīzijas komisijas sēdes sasauc un vada komisijas priekšsēdētājs vai kāds no Revīzijas komisijas locekļiem Revīzijas komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā.
68. Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās divi Revīzijas komisijas locekļi. Revīzijas komisijas lēmumi tiek pieņemti, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Revīzijas komisijas sēdē nepiedalās kāds no Revīzijas komisijas locekļiem, un lēmuma pieņemšanā balsis sadalās līdzīgi, Revīzijas komisijas sēde tiek atlikta un turpināta tikai pēc visu Revīzijas komisijas locekļu klātbūtnes sēdē.
69. Revīzijas komisija partijas finansiālo un saimniecisko darbību pārbaudi veic ne retāk kā vienu reizi gadā. Revīzijas komisija pēc saviem ieskatiem var veikt arī ārpuskārtas pārbaudes.
70. Ārpuskārtas finanšu pārbaudes Revīzijas komisija veic arī pēc partijas Priekšsēdētāja, vai vismaz trīs Valdes locekļu, vai ne mazāk kā 10 partijas biedru ierosinājuma.
71. Revīzijas komisijas sēdes partijas biedriem ir atklātas.
72. Par pamanītajiem trūkumiem vai pārkāpumiem partijas finanšu un saimnieciskajā darbībā, Revīzijas komisija nekavējoties ziņo partijas Priekšsēdētājam un Valdei, trūkumu vai pārkāpumu novēršanai.
73. Revīzijas komisija par veiktajām pārbaudēm un to rezultātiem ziņo partijas Kopsapulcei.
74. Partijas saimniecisko un finansiālo darbību ne retāk kā reizi gadā pārbauda Zvērināts  revidents. Zvērinātu revidentu uz vienu gadu ieceļ Valde.

  Partijas statūtu un programmas grozīšanas kārtība.

75. Grozījumus statūtos apstiprina Kopsapulce ar klātesošo biedru balsu vairākumu, sākotnēji atklāti balsojot par katru priekšlikumu atsevišķi un pēc tam atklāti balsojot par grozījumiem kopumā. Grozījumus programmā apstiprina Kopsapulce ar klātesošo biedru balsu vairākumu, sākotnēji atklāti balsojot par katru priekšlikumu atsevišķi un pēc tam atklāti  balsojot par grozījumiem kopumā.

 Partijas darbības apturēšana, izbeigšana, partijas reorganizācija.

76. Lēmumu par partijas darbības apturēšanu, izbeigšanu vai partijas reorganizāciju pieņem Kopsapulce. Lēmumam nepieciešamas vairāk kā divas trešdaļas no klātesošo (pārstāvēto) biedru balsīm.