Par tautas tiesībām lemt sava novada nākotni

Politisko partiju apvienība “Latvijas Reģionu Apvienība” (LRA) 15. aprīlī sagatavojusi un portālā “ManaBalss.lv” iesniegusi iniciatīvu “PAR TAUTAS TIESĪBAM LEMT SAVA NOVADA NĀKOTNI”. Iniciatīvas mērķis ir izstrādāt un pieņemt regulējumu, paredzot juridiski saistošu vietējo pašvaldību referendumu rīkošanu, pirms Vides aizsardzības un reģionālās attīstības (VARAM) ministra iecerētās novadu apvienošanas.

Kā uzsver LRA – valdība, piedāvājot jaunu administratīvo teritoriju karti, nav veikusi izpēti par to, kādus pakalpojumus un kādā kvalitātē pašvaldības nodrošina šobrīd, un attiecīgi nav izskanējis arī neviens konkrēts arguments par to, vai un kādi pakalpojumi pēc reformas cilvēkiem kļūs vieglāk pieejami, lētāki, ātrāki, kvalitatīvāki vai jebkādā citā veidā izdevīgāki. Valdības pašreiz piedāvātā Administratīvi teritoriālā reforma izstrādāta, nekonsultējoties ar Latvijas iedzīvotājiem un neņemot vērā ne iedzīvotāju viedokli, ne viņu pārvietošanās paradumus. Piemēram, Ikšķiles novadu paredzēts pievienot Ogrei, neņemot vērā, ka daudzi Ikšķilē dzīvojošie strādā Rīgā, tāpēc brauciens uz Ogri dažādu valsts un pašvaldības pakalpojumu saņemšanai viņiem nav ne ērts, ne izdevīgs. Tāda pati situācija izveidojas arī, apvienojot Rūjienu ar Valku, un citur.

Edvards Smiltēns, LRA valdes priekšsēdētājs: “Uzskatām, ka vienīgi iedzīvotāji ir tie, kuru kompetencē saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi ietilpst tiesības izlemt par savas dzīves telpas un savas kopienas jeb savas pašvaldības pievienošanos kādai citai pašvaldībai. Eiropas Vietējo pašvaldību hartas 5. pants prasa vietējās varas teritoriju robežu izmaiņas saskaņot ar iedzīvotājiem, īpaši norādot, ka tas darāms, ja vien iespējams, ar referendumu palīdzību. Esam pārliecināti, ka gadījumā, ja valdība veiks pietiekamu izpētes darbu un spēs savu piedāvājumu pamatot, iedzīvotāji būs gan domājoši, gan racionāli, un izvēlēsies sev un savai kopienai optimālāko un vislabāk atbilstošo piedāvājumu. Attiecīgi, ar “ManaBalss.lv” sagatavoto un iesniegto iniciatīvu pieprasām, lai valdība izstrādā un Saeima pieņem regulējumu, kas paredzētu juridiski saistošu vietējo pašvaldību referendumu rīkošanu pirms jebkādu lēmumu pieņemšanas par novadu piespiedu apvienošanu. Šim regulējumam ir jāstājas spēkā un vietējiem referendumiem jānotiek, pirms valdībā un Saeimā tiek pieņemts gala lēmums par vietējo pašvaldību teritoriju izmaiņām, tās apvienojot.”

Jānis Vilnītis, Liepājas pilsētas pašvaldības vadītājs (LRA): “Teritoriāli reģionālā reforma ir nepieciešama, bet vai tik strauja, kā to iecerējusi VARAM? Pie tik straujas lēmumu pieņemšanas, nevar izlaist pašu svarīgāko posmu – neuzklausīt sabiedrības viedokli. Saskaņā ar VARAM ministra sniegtajām atbildēm, nekādi zinātniski pētījumi par paredzētās reformas ietekmi uz reģionu attīstību tuvāko desmit gadu laikā, nav veikti. Ir jāsaprot, ka neveiksmīga reforma var dot negatīvu, nenovēršamu ietekmi uz reģionālo attīstību vairāku gadu garumā. Vai mēs to vēlamies? Pirms teritoriālās reformas uzsākšanas nepieciešams saņemt atbildes uz vairākiem, ļoti būtiskiem jautājumiem, kā piemēram, vai un pēc kāda principa pašvaldībās saglabāsies valsts funkcijas: Lauku atbalsta dienests, policija un citi pakalpojumi? Kā arī kādā statusā reforma atstās pašvaldības pakalpojumus: izglītību, sociālo jomu, būvvaldi, arī pašvaldības policiju. Ir daudz neskaidrību, un es aicinātu reformas īstenošanā, ņemot vērā tās nozīmīgumu un ietekmi uz attīstību, par galveno pieeju izvēlēties pārdomātu pieeju, nevis triecien-veida reformas īstenošanu.”

Dagnis Straubergs, Salacgrīvas novada pašvaldības vadītājs (LRA): “Pašvaldību pakalpojumu galvenie lietotāji nenoliedzami ir konkrēto pašvaldību iedzīvotāji. Daudzās Latvijas pašvaldībās iedzīvotāji ir izveidojuši vietējās kopienas ar saviem ieradumiem, tradīcijām, ar kopīgām iezīmēm un īpatnībām, specifiskiem svētkiem un to svinēšanu, amatieru kolektīviem. Daudzi no viņiem ir izvēlējušies savas dzīvesvietas un darba vietas, kā arī iegādājušies īpašumus, ņemot vērā šos apstākļus un apsvērumus.” Latvijas Reģionu Apvienība aicina sabiedrību aktīvi iesaistīties iniciatīvas parakstīšanā platformā “ManaBalss.lv” – https://manabalss.lv/par-tautas-tiesibam-lemt-sava-novada-nakotni/show