Statūti

POLITISKO PARTIJU APVIENĪBAS
„LATVIJAS REĢIONU APVIENĪBA”
STATŪTI

APSTIPRINĀTI
Rīgā, 2019. gada 15.janvārī

 

  1. Vispārīgie noteikumi

1.1.    Politisko partiju apvienība, kuras nosaukums ir “Latvijas Reģionu Apvienība” (turpmāk tekstā – Apvienība), apvieno to veidojošo politisko partiju biedrus šajos statūtos un Apvienības pieņemtajos lēmumos noteikto programmatisko mērķu sasniegšanai. Apvienības nosaukuma saīsinājums ir „LRA”. Apvienības nosaukuma tulkojums angļu valodā ir „Latvian Regional Association”

1.2.    Apvienību veidojošās partijas (turpmāk tekstā – Dalībnieki) ir:

1.2.1.              Politiskā partija „Reģionu Alianse” (reģ.nr.: 40008065236);

1.2.2.              Politiskā partija „Vidzemes partija” (reģ.nr.: 40008132630);

1.2.3.              Politiskā partija „Ogres novadam” (reģ.nr.: 40008127894).

1.3.    Apvienībai ir sava simbolika, tās attēls ir pievienots šo statūtu pielikumā.

1.4.    Apvienība nodibināta uz nenoteiktu laiku.

  1. Apvienības darbības mērķi, uzdevumi un metodes

2.1.    Apvienība darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šiem statūtiem, Apvienības programmai un ētikas kodeksam.

2.2.    Apvienība ir demokrātiska politisko partiju apvienība, kuras pamatvērtības ir taisnīgums, brīvība, solidaritāte, laulība un ģimene, vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana visiem Latvijas iedzīvotājiem, kā arī latvietības saglabāšana.

2.3.    Apvienībasdarbības mērķi un uzdevumi:

2.3.1.              Apvienības pamatmērķis ir radīt priekšnoteikumus, lai Latvijas cilvēki varētu un vēlētos dzīvot Latvijā un justos droši par savu tagadni un nākotni.

2.3.2.              Apvienības pamatuzdevums ir sekmēt Latvijas novadu un visas valsts iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos.

2.4.    Apvienība izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai izmanto šādas metodes:

2.4.1.              veic politisko darbību;

2.4.2.              piedalās Saeimas,  pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās un minēto institūciju darbā;

2.4.3.              ar ievēlēto deputātu un amatā iecelto amatpersonu starpniecību īsteno Apvienības programmu;

2.4.4.              informē sabiedrību par nozīmīgiem procesiem Eiropas Savienībā, valstī un pašvaldībās;

2.4.5.              īsteno godīgu, atbildīgu un ilgtspējīgu politiku;

2.4.6.              piedalās sabiedriski nozīmīgu procesu publiskā apspriešanā;

2.4.7.              veicina sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā.

  1. Apvienībasdalībnieki un biedri

3.1.    Apvienības paplašināšanās, Dalībnieku izstāšanās un izslēgšana no Apvienības:

3.1.1.              Lēmumu par jauna Dalībnieka uzņemšanu Apvienībā pieņem Apvienības Valde, šajos Statūtos noteiktajā kārtībā.

3.1.2.              Jebkuram Dalībniekam ir tiesības izstāties no Apvienības šajos statūtos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, par torakstiski informējot Apvienības Valdi.

3.1.3.              Dalībnieku var izslēgt no Apvienības šādos gadījumos:

3.1.3.1.       Dalībnieks nodarījis būtisku kaitējumu Apvienībai;

3.1.3.2.       Dalībnieks pārkāpis Apvienības statūtus vai citus tam saistošos dokumentus un normatīvos aktus;

3.1.3.3.       Dalībnieks neievēro Apvienības institūciju izdotos saistošos lēmumus;

3.1.3.4.       Dalībnieks ir izbeidzis savu darbību vai likvidēts;

3.1.4.              Lēmumu par Dalībnieka izslēgšanu no Apvienības pieņem Apvienības Valde šajos Statūtos noteiktajā kārtībā.

3.2.    Dalībnieku tiesības:

3.2.1.              Visiem Dalībniekiem ir vienādas tiesības, ja šajos Statūtos nav noteikts citādi.

3.2.2.              Dalībniekiem ir tiesības:

3.2.2.1.       saņemt informāciju, kas ir Apvienības institūciju rīcībā;

3.2.2.2.       sadarboties ar citām sabiedriskām organizācijām un politiskajām partijām, ja to principi un darbība nav pretrunā ar Apvienības programmu un principiem;

3.2.2.3.       Izvirzīt savus pārstāvjus dalībai Apvienības Kopsapulcē, Valdē un citās pārvaldes institūcijās, ja tādas izveidotas, saskaņā ar Statūtos noteikto kārtību;

3.2.2.4.       izvirzīt kandidatūras visu līmeņu deputātu kandidātu sarakstos, ko veido Apvienība;

3.2.2.5.       iesniegt Apvienības valdei (turpmāk tekstā – Valde) lēmumprojektus un ierosinājumus;

3.2.2.6.       statūtos noteiktajā kārtībā piedalīties Apvienības lēmumu pieņemšanā;

3.2.2.7.       vērsties ar iesniegumu Apvienības ētikas un revīzijas komisijās;

3.2.2.8.       izstāties no Apvienības, par to rakstiski paziņojot Apvienības Valdei.

3.3.    Dalībnieku pienākumi:

3.3.1.              Dalībniekiem ir pienākumi:

3.3.1.1.       ievērot Apvienības statūtus, programmu, ētikas kodeksu un citus saistošos dokumentus;

3.3.1.2.       pilnvērtīgi un aktīvi piedalīties Apvienības un to institūciju darbā;

3.3.1.3.       pildīt Apvienības institūciju noteikumus un lēmumus;

3.3.1.4.       veicināt politiskās kultūras attīstību;

3.3.1.5.       ievērot vispārpieņemtās ētikas un morāles normas;

3.3.1.6.       savā rīcībā ievērot demokrātijas un tiesiskuma principus.

3.3.1.7.       nodrošināt partiju pārstāvju piedalīšanos Apvienības darbā, nekavējoties izvirzīt jaunus pārstāvjus Apvienības institūcijās iepriekšējo atcelšanas vai atkāpšanās gadījumā;

3.3.1.8.       saskaņot ar Apvienības Valdi sadarbību ar citām politiskajām partijām vai partiju apvienībām, Dalībnieka biedru kandidēšanu vēlēšanās citu politisko partiju vai politisko partiju apvienību sarakstos.

3.3.1.9.       neveikt darbības, kas varētu ierobežot vai traucēt Apvienības dalību vēlēšanās, Apvienības programmas un mērķu realizāciju.

3.4.    Apvienības biedri

3.4.1.              Apvienības biedri ir visu Dalībnieku biedri.

3.5.    Apvienības atbalstītāji

3.5.1.              Apvienības darbā var piedalīties arī personas, kas nav tās biedri. Par šādām personām uzskatāmas fiziskās personas – Apvienības atbalstītāji.

3.5.2.              Apvienības atbalstītājiem ir tiesības tikt ievēlētiem Apvienības Valdē un Revīzijas komisijā, kā arī, saņemot uzaicinājumu, piedalīties Apvienības Valdes un Kopsapulces sēdēs.

3.5.3.              Atbalstītāji var tikt izvirzīti arī amatiem valsts, pašvaldību un Eiropas Savienības institūcijās.

3.5.4.              Šādā gadījumā izvirzītais atbalstītājs paraksta speciālu līgumu ar Apvienību, kura neievērošanas gadījumā Apvienība ir tiesīga izteikt atbalstītājam neuzticību un iespēju robežās to atsaukt (atcelt) no amata.

3.5.5.              Par Apvienības atbalstītāju uzņemšanu vai izslēgšanu noApvienības atbalstītājiem lemj Apvienības Valde.

  1. Apvienības organizatoriskā struktūra

4.1.    Kopsapulce.

4.1.1.              Apvienības Pārstāvju sapulce un augstākā lēmējinstitūcija irKopsapulce, kura ir Dalībnieku izvirzīto pārstāvju (turpmāk tekstā –Delegātu) sapulce.

4.1.2.              Lēmumu par kopējo Delegātu skaitu Kopsapulcē un viena delegāta pārstāvības kvotu pieņem Valde. Delegātu izvirzīšanas kārtību un skaitu nosaka Valde.

4.1.3.              Ir kārtējā un ārkārtas Kopsapulce. Kārtējo Kopsapulci sasauc Valde ne retāk kā reizi kalendārajā gadā.

4.1.4.              Ārkārtas Kopsapulces sasaukšanu var pieprasīt Valde vai kāds no Dalībniekiem.

4.1.5.              Valdei jāsasauc ārkārtas Kopsapulcene vēlāk kā trīsdesmit dienu laikā no attiecīgā pieprasījuma saņemšanas dienas.

4.1.6.              Par kārtējās Kopsapulces norises vietu, laiku, Delegātu kvotu un darba kārtību Valde  informē Dalībniekus vismaz 30 dienas pirms Kopsapulces. Ārkārtas Kopsapulces sasaukšanas gadījumā minētais paziņojums jānodrošina vismaz 15 dienu laikā pirms Kopsapulces.

4.1.7.              Kopsapulci vadaValdes priekšsēdētājs, ja Delegāti neievēl citu sapulces vadītāju. Kopsapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists, kuru ievēl Kopsapulce.

4.1.8.              Kopsapulcenotiek atklāti, ja motivētu lēmumu par citādu sapulces norises kārtību nepieņem Kopsapulce.

4.1.9.              Tikai Kopsapulce ir tiesīga lemt par Apvienības darbības izbeigšanu;

4.1.10.         Kopsapulcei ir tiesības pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst Apvienībascitu institūciju kompetencē.

4.1.11.         Katram Delegātam Kopsapulcē ir viena balss. Kopsapulce ir lemttiesīga, jatajā piedalās vairāk nekā puse no Valdes noteiktā kopējā Delegātu skaita. Ja Kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota Kopsapulce, kura irtiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo Delegātu skaita.

4.1.12.         Lēmumi Kopsapulcē tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Kopsapulces lēmumi ir saistoši visiem Apvienības Dalībniekiem. Jautājumiem par Apvienības dibināšanu un darbības izbeigšanu, ir nepieciešams lēmums, kas pieņemts ar divu trešdaļu balsu vairākumu no kopējā Delegātu skaita Kopsapulcē.

4.2.     Apvienības valde.

4.2.1.              Valdeir Apvienības izpildinstitūcija, kuru ievēl Kopsapulce.

4.2.2.              Valdes un Valdes priekšsēdētāja iecelšanas un atsaukšanas kārtība:

4.2.2.1.       Valde sastāv no Dalībnieku ieceltajiem pārstāvjiem (Valdes locekļiem). Ieceltajam pārstāvim ir jābūt attiecīgā Dalībnieka biedram vai Apvienības atbalstītājam.

4.2.2.2.        Par Apvienības Valdes locekļiem tiek iecelti trīs pārstāvji no partijas „Vidzemes partija”, trīs pārstāvji no partijas „Reģionu Alianse” un viens pārstāvis no partijas „Ogres novadam”. Kārtību, kādā partija izvirza un apstiprina savus pārstāvjus Valdē, kā arī minēto pārstāvju pilnvaru temiņu nosaka pašas partijas.

4.2.2.3.       Par ApvienībasValdes locekļiem var tikt izvirzīti arī pa vienam pārstāvim no citām organizācijām (biedrībām, politiskajām partijām), ar kurām Apvienība noslēgusi sadarbības līgumus, ja tas paredzēts šajos līgumos. Šādi izvirzītie Apvienības Valdes locekļi darbojas kā Apvienības atbalstītāji, viņiem ir Apvienības atbalstītāju tiesības un pienākumi.

4.2.2.4.        Apvienības Valdē tiek ievēlēti 10 (desmit) valdes locekļi.

4.2.2.5.       Valdes priekšsēdētāja pilnvaras tiek apstiprinātas uz diviem gadiem.

4.2.2.6.       Katrs Dalībnieks ir tiesīgs jebkurā brīdī atsaukt savu pārstāvi un izvirzīt vietā citu.

4.2.2.7.       Valdes loceklis jebkurā laikā var iesniegt Valdei paziņojumu par Valdes locekļa amata atstāšanu. Šādā gadījumā attiecīgajam Dalībniekam (ar Dalībnieka valdes lēmumu) 7 darba dienu laikā jāizvirza vietā cits pārstāvis.

4.2.2.8.       Valdes priekšsēdētāju ievēl Valde no valdes locekļu vidus uz termiņu – divi gadi. Valdes priekšsēdētājs tiek ievēlēts ar vienkāršu balsu vairākumu.

4.2.2.9.       Valde no sava vidus var ievēlēt vienu vai vairākus Valdes priekšsēdētāja vietniekus un noteikt to pienākumu sadali.

4.2.3.              Valdes kompetence:

4.2.3.1.       pārzina un vada Apvienības lietas, nodrošina Apvienības programmas īstenošanu un pārvaldes institūciju lēmumu izpildi;

4.2.3.2.       pārvalda Apvienības mantu un rīkojas ar Apvienības līdzekļiem atbilstoši likumiem, Statūtiem, Kopsapulces vai citu institūciju saistošajiem lēmumiem;

4.2.3.3.       organizē Apvienības grāmatvedības uzskaiti;

4.2.3.4.       sagatavo un apstiprina Apvienības statūtu un programmas grozījumu projektus;

4.2.3.5.       lemj par Apvienības dalību valdībā vai izstāšanos no tās;

4.2.3.6.       izstrādā un apstiprina Apvienības budžetu;

4.2.3.7.       organizē finanšu piesaisti Apvienībai;

4.2.3.8.       ievēl uz vienu gadu zvērinātu revidentu;

4.2.3.9.       izveido citas Apvienības institūcijas, nosaka to kompetenci, darbības kārtību un pieņem to nolikumus;

4.2.3.10.  nodrošina Apvienības biedrus ar ziņām par Apvienības darbību;

4.2.3.11.  ievēlē un atceļ no amata Apvienības Revīzijas komisijas locekļus;

4.2.3.12.   izskata un apstiprina Apvienības Revīzijas komisijas pārskatus;

4.2.3.13.  sniedz revīzijas komisijai un zvērinātam revidentam visas revīzijas veikšanai nepieciešamās ziņas un dokumentus;

4.2.3.14.  sagatavo un apstiprina Apvienības kandidātu sarakstus un priekšvēlēšanu programmas  novadu un republikas pilsētu domju, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kā arī lemj par to iesniegšanu Centrālajā vēlēšanu komisijā

4.2.3.15.  pieņem ētikas kodeksu un apstiprina ētikas komisiju;

4.2.3.16.  uzklausa  Apvienības Saeimas frakcijas un politisko amatpersonu ziņojumus;

4.2.3.17.  pieprasa un izvērtē Apvienības amatpersonu, revīzijas komisijas, ētikas komisijas, ievēlēto pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamentu deputātu un citu Apvienības izvirzītu valsts amatpersonu ziņojumus par viņu kompetencē ietilpstošiem jautājumiem.

4.2.3.18.  veic citus šajos statūtos noteiktos pienākumus.

4.2.4.              Valdes sēžu norises kārtība:

4.2.4.1.       Valdes sēdes sasauc un vada Valdes priekšsēdētājs vai cits viņa pilnvarots Valdes loceklis. Valdes sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī.

4.2.4.2.       Valdes ārkārtas sēdes sasauc pēc Valdes priekšsēdētāja, Apvienības ētikas komisijas, vai vismaz trīs Valdes locekļu pieprasījuma.

4.2.4.3.       Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Valdes locekļiem.

4.2.4.4.       Valde lēmumus pieņem ar klātesošo Valdes locekļu balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, tad izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss. Valde ir tiesīga pieņemt lēmumus bez sēdes sasaukšanas, ja visi Valdes locekļi rakstveidā (tostarp – elektroniski) piedalāsbalsojumā par lēmuma pieņemšanu.

4.2.4.5.       Valdes sēdes ir atklātas, ja vien Valde nepieņem argumentētu lēmumu par kāda jautājuma izskatīšanu slēgti.

4.2.4.6.       Bez Valdes locekļiem tiesības piedalīties aizklātās valdes sēdēs ir arī citām personām pēc Valdes ieskata.

4.2.4.7.       Valdes sēdes tiek protokolētas. Protokolā ieraksta pieņemtos lēmumus, norādot katra Valdes locekļa balsojumu „par” vai „pret” par katru lēmumu, vai nepiedalīšanos balsojumā.

4.2.5.              Visiem Valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Apvienību ir tiesības pārstāvēt Valdes priekšsēdētājam atsevišķi vai vairāk kā pusei no Valdes locekļiem kopīgi. Valdes priekšsēdētāja rīcība un paustais viedoklis nedrīkst būt pretrunā ar Apvienības Kopsapulces, Valdes un Domes lēmumiem un nepārprotami formulētiem viedokļiem.

4.2.5.1.       Apvienības darbu organizē Valdes priekšsēdētājs atbilstoši Valdes noteiktajai kompetencei. Valdes priekšsēdētājam ir šajos statūtos noteiktās tiesības un pienākumi. Apvienības administratīvie darbinieki ir pakļauti Valdes lēmumiem un Valdes priekšsēdētāja rīkojumiem.

4.3.    Apvienības valdes un citu institūciju atbildība.

4.3.1.              Valde ir atbildīga par Apvienības darbību.

4.3.2.              Valdes un citu institūciju locekļi ir solidāri atbildīgi par zaudējumiem, kas nodarīti Apvienībai viņu vainas dēļ.

  1. Apvienības Dome:

5.1.     Apvienības Dome ir Apvienības un tās Dalībnieku valžu, Saeimas deputātu, pašvaldību deputātu un Eiropas parlamenta deputātu, kā arī Apvienības Valdes sapulce, Apvienības kopējas politikas veidošanai.

5.2.     Apvienības Domes viedoklis ir konsultatīvs, tās secinājumi un ierosinājumi ir iesniedzami Apvienības valdei.

5.3.     Apvienības Domes sastāvu un sasaukšanas kārtību nosaka Apvienības valde.

 

  1. Ētikas komisija

6.1.     Ētikas komisija ir neatkarīga Apvienības  institūcija, kuras uzdevums ir izvērtēt Apvienības pārvaldes institūciju un amatpersonu, kā arī Dalībnieku darbības atbilstību Apvienības programmai un ētikas kodeksam, kā arī vispārpieņemtiem morāles un ētikas principiem.

6.2.     Ētikas komisija darbojas saskaņā ar Valdesa pstiprinātu nolikumu.

6.3.     Ētikas komisijas locekļus uz 2 gadiem ievēl Valde. Ētikas komisijas locekļi nevar būt Apvienības vai tās veidojošo partiju valdes locekļi. Ētikas komisijas locekļu skaitu nosaka Valde.

6.4.     Ētikas komisija sniedz ziņojumu kārtējā Kopsapulcē.

6.5.     Ētikas komisijas lēmumiem ir rekomendējošs raksturs.

  1. Apvienībassaimnieciskā un finansiālā darbība

7.1.     Apvienības saimnieciskā un finansiālā darbība notiek saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2.     Apvienības saimniecisko un finansiālo darbību organizē ValdeApvienības Valde var izveidot Apvienības Revīzijas komisiju, kas veic Apvienības finansiālas darbības uzraudzību un revīziju.

7.3.     Apvienības saimniecisko un finanšu darbību ne retāk kā reizi gadā pārbauda zvērināts revidents.

  1. Revīzijas komisija.

8.1.     Revīzijas komisiju uz diviem gadiem apstiprina Valde;

8.2.     Revīzijas komisijas locekļu skaits ir vienāds ar Dalībnieku skaitu.

8.3.     Katram Dalībniekam ir  jāizvirza Revīzijas komisijas locekļa kandidāts.

8.4.     Revīzijas komisija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vismaz puse tās locekļu. Revīzijas komisija lēmumus pieņem ar klātesošo komisijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu. Revīzijas komisija darbojas saskaņā ar Valdesapstiprinātu nolikumu.

8.5.     Par veiktām pārbaudēm un to rezultātiem revīzijas komisija ziņo kārtējā Kopsapulcē.

8.6.     Par pamanītiem trūkumiem revīzijas komisija nekavējotiesziņo Valdei.

  1. Noslēguma jautājumi
  2. Grozījumus statūtos veic Valde ar vienkāršu balsu vairākumu, atklāti balsojot par katru priekšlikumu atsevišķi un pēc tam atklāti balsojot par grozījumiem kopumā.

10.1.Lēmumu par Apvienības darbības izbeigšanu pieņem Kopsapulce ar vairāk kā divām trešdaļām balsstiesīgo klātesošo balsīm. Vienlaikus Kopsapulce pieņem lēmumu par Apvienības finanšu līdzekļu un mantas izlietošanas kārtību.

Pielikums Nr.1

Apvienībassimbolika