Atbalsti

 Jūsu ziedojums mums ir ļoti svarīgs. Politisko partiju apvienība “Latvijas Reģionu Apvienība” nav lielo sponsoru varā, kuri varētu diktēt savus noteikumus un ietekmēt mūsu lēmumus. Vienīgie, kuru interešu labā mēs strādājam – Latvijas iedzīvotāji. Latvijas Reģionu Apvienības atbalsts esat Jūs – mūsu vēlētāji, domubiedri un atbalstītāji. Ziedojumi Latvijas Reģionu Apvienībai tiks ieguldīti politiskās apvienības stiprināšanā un attīstībā!

Pateicamies pat Jūsu atbalstu un vēlmi ziedot Latvijas Reģionu Apvienībai!

Atbalstot Latvijas Reģionu Apvienību ar ziedojumu, jānorāda:

  • Ziedotāja iemaksātāja vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;
  • Ziedojuma saņēmējs:

Latvijas Reģionu Apvienība
Reģ. nr. 50008221771
Konta nr. LV25PARX0016177690001

  • Pie maksājuma mērķa jānorāda: ziedojums

Latvijas Reģionu Apvienību var atbalstīt arī trešās (nesaistītās) personas.

Nesaistītā persona ir ar politiskajām partijām, to apvienībām un vēlētāju apvienībām nesaistīta fiziskā persona, juridiskā persona vai reģistrēta šādu personu apvienība, kas veic savu individuālu priekšvēlēšanu aģitāciju.

Nesaistītā persona priekšvēlēšanu aģitācijai drīkst izmantot līdzekļus, kas nepārsniedz 15 minimālās mēnešalgas. Proti – šajā priekšvēlēšanu aģitācijas periodā maksimālais līdzekļu apjoms, ko nesaistītā persona drīkst izmantot priekšvēlēšanu aģitācijai, ir 6450 eiro.

Nesaistītā persona, kura vēlas izvietot priekšvēlēšanu radio, presē, internetā vai vidē, kā arī izplatīt savus priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, izmantojot pasta pakalpojumus, līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem slēdz tieši un nepastarpināti. Turklāt, uz visiem (tai skaitā pastkastē pienākošajiem) priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem – reklāmām, skrejlapām, bukletiem, avīzēm, kas nav preses izdevumi, un citiem iespiedtehnikā izgatavotiem priekšvēlēšanu aģitācijas materiāliem, ir jābūt norādei, kurš aģitācijas veicējs to apmaksāja, drukātajiem materiāliem papildus ir jānorāda arī tirāža

Ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas vai izmaiņu veikšanas noslēgtajā līgumā nosūta KNAB paziņojumu par paredzamo priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanu.

Papildus informācija: https://www.knab.gov.lv/lv/finances/campaigning/nonparty/

Nesaistītās personas nedrīkst iegūt matēriālus tiešā veidā no Latvijas Reģionu Apvienības darbiniekiem un deputātu kandidātiem.

Trešajām personām informācija (fotogrāfijas, video materiāli un maketi) ir pieejami mājas lapā. Tos var brīvi izmantot pēc saviem ieskatiem. Šos materiālus aizliegts izmantot, ja tie paredzēti, lai celtu neslavu Latvijas Reģionu Apvienībai.

Faili